Home » Klachtenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?

 

Ik zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van mijn dienstverlening. Ik hanteer daarvoor de modelklachtenregeling zoals die door de Orde van Advocaten is voorgeschreven.Kantoorklachtenregeling Advocaat voor Ondernemers


Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliŽnt jegens de advocaat of

de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering

van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de

declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

- klager: de cliŽnt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;


Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen

mr Van Dijk en de cliŽnt.

2. Mr van Dijk draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.


Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliŽnten binnen een redelijke termijn op

een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliŽnten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliŽntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en

klachtanalyse.


Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliŽnt voor het aangaan

van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en

dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2. mr Van Dijk heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of 

instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van 

een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn

opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.


Artikel 5 interne klachtprocedure

1. Indien een cliŽnt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar

mr Van Dijk, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

2. Mr Van Dijk stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op

de klacht en zal daarop binnen bekwame tijd reageren..

3. Mr Van Dijk tracht steeds en vooral samen met de cliŽnt tot een oplossing te komen.

4. Mr Van Dijk handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet

met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met

vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5. Mr Van Dijk stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, 

al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en mr Van Dijk het oordeel over 

de gegrondheid van de klacht.


Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. Mr Van Dijk neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.


Artikel 7 verantwoordelijkheden

1. Mr Van Dijk is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. Mr Van Dijk houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht en houdt het 

klachtdossier bij.


Artikel 8 klachtregistratie

1. Mr Van Dijk registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.